เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

ข้อ ข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐาน
01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลติดต่อการติดต่อ
06


 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
  - กฏหมายหลัก
  - กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
  - กฏหมายเทศบาล
  - กฏหมายการเลือกตั้ง

   

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  07 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฎิสัมพันธ์
  08 Q&A
  09

  Social Network

  facebook (ทต.น้ำสวย)

  แผนการดำเนินงาน
  010 แผนดำเนินงานประจำปี
  011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  การปฏิบัติงาน
  013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
  การให้บริการ
  014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  017 E-Service
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
  020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจางหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  025 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
  026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  028 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  033 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
  036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
  039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน