เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายโสภณ  อริยะสุข
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย
โทร.064-7964293


ร.ต.ท.สามารถ  สร้อยพรม
นายประดิษฐ์  ศรีจำปา
รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย
โทร.089-9424738
โทร.086-0345277


นายพงศ์พันธุ์  คงเติม
นางสาวจิรภา  หอมบุบผา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย
โทร.098-1040811 โทร.086-3407299


นายกรกต หุมแพง
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำสวย
โทร.083-9351598