เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 และระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินของ อปท.หรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ พ.ศ.2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2565 และระเบียบ ม.ท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การผ่อนชำระหนี้ กรณีเจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิได้รับเงินของ อปท.หรือทายาทได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ พ.ศ.2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ