เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ


ประกาศ ก.จ ก.ท และ ก.อบต เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานท้องถิ่น ลูกจ้า และพนังกานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ ก.จ ก.ท และ ก.อบต เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานท้องถิ่น ลูกจ้า และพนังกานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ