เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร


ประกาศ ก.จ ก.พ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศ ก.จ ก.พ. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ