เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (Vision) เทศบาลตำบลน้ำสวย


 " สุขภาพดีถ้วนหน้า ใส่ใจมวลประชา  น้ำท่าบริบูรณ์ เพื่มพูนการศึกษา
  พัฒนาการท่องเที่ยว
ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ทุกทิศสว่างไสว
  ใส่ใจการเกษตร  ทุกเขตทางดี  ประชาชีมีความสุข
  ทุกภาระกิจงานโปร่งใส  ก้าวไกลการกีฬา 
มวลประชามีส่วนร่วม "
  • สุขภาพดีถ้วนหน้า  ใส่ใจมวลประชา    

             ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต   ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี           

            จัดทำตู้ยาสามัญประจำหมู่บ้านให้ประชาชนไว้ใช้ในยามเจ็บป่วย

  • น้ำท่าบริบูรณ์   เพื่มพูนการศึกษา 

            พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอ  มีที่กักเก็บน้า   ฝายกั้นน้ำเพื่อการเกษตร

            อย่างเพียงพอ   ยกระดับการศึกษา  มีวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต

            เป็นศูนย์การเรียนรู้   ข้อมูล  ข่าวสาร  สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย 

          • พัฒนาการท่องเที่ยว   ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

            สนับสนุนส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่น  มีเว็ปไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ทันสมัย

            ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยว  ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกชนิดเพื่อให้เยาวชนได้เล่นกีฬา

            มีลานกีฬาทุกชุมชน  สำหรับประชาชน ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับ การออกกำลังกาย  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

            จัดตั้งศูนย์  ชุมชนยั้งยืน  เพื่อสำรวจ  ตรวจหา    บำบัดประชาชนที่ติดยาเสพติด

  •  ทุกทิศสว่างไสว   ใส่ใจการเกษตร   ทุกเขตทางดี   ประชาชีมีความสุข

            พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรใ่ห้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน  สร้าง  ปรับปรุง  บำรุงรักษา  ร่องระบายน้ำ

            ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสายหลักให้สะอาด  สวยงาม  ปรับปรุงรักษาสวนสาธารณะดอนเจ้าปู่ในชุมชน  ให้เป็นที่

            พักผ่อนหย่อนใจ   ปรับปรุงลานกีฬาให้ชุมชนได้ใช้ออกกำลังกาย  มีสุขภาพดีทั่วหน้าทุกคน

            ติดตั้งไฟฟ้าพลังานแสงอาทิตย์ส่องสว่างทุกหมู่บ้าน   ประชาชนเดินทางสะดวกรวดเร็ว

        •  ทุกภาระกิจงานโปร่งใส   ก้าวไกลการกีฬา  มวลประชามีส่วนร่วม

            ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในทางการเมือง   การปกครองในระบบประชาธิปไตย  ยึดหลักธรรมมาภิบาล
            การบริหารจัดการโดยการใช้เทคโนโลยีมาในการปฏิบัติงาน  รวดเร็ว  ถูกต้อง  เป็นธรรม  โปร่งใส  ตรวจสอบได้
            สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยให้เด็กทุกคนมีคุณภาพ  และส่งเสริมสนับสนุนทุกระดับชั้นเรียน
            ในเขตที่เทศบาลตำบลน้ำสวยรับผิดชอบ  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการด้านการกีฬาทุกประเภทแก่ เด็ก  เยาวชน
             ผู้พิการ  ประชาชนทั่วไปให้มีสุขภาพดีทุกคน  พัฒนาสถานที่สาธารณะประโยชน์ในชุมชน  โดยปรับปรุงให้เป็นที่
             พักผ่อนของชุมชนให้ร่มรื่น เป็นสถานที่พักผ่อนหรือเป็นสวนสุขภาพในชุมชน  ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
             บริหารจัดการให้ชุมชนมีรายได้   ชุมชนมีความสุขอย่างยั้งยืน

        

                     

พันธกิจ  (Mission) ของเทศบาลตำบลน้ำสวย                           

พันธกิจที่ 1.  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  ให้ชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า

                        สนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส   ผู้สูงอายุ   ผู้พิการให้

                        อยู่ในสังคมได้   จัดให้มีศูนย์การเฝ้าระวัง   " ศูนย์พักคอย "  CI :  Community  Isolation 

                        มีสถานที่กักกันตัว   ที่กลับบ้านมาจากต่างจังหวัด  หรือพื้นที่สีแดง   เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ

                        เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  หรือ  โควิด -19   เป็นระยะเวลา  14  วัน   จัดกิจกรรมสนับสนุนการป้องกัน

                        การแพร่ระบาดยาเสพติด     และสนับสนุนการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล  

                        เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พันธกิจที่ 2.    ส่งเสริมและจัดหาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค-บริโภคในชุมชนอย่างเพียงพอ

                         ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการสร้างที่กัก เก็บ น้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค

                         จัดทำและปรับปรุงฝายกั้นน้ำเพื่อการเกษตร  ให้เพียงพอกับความต้องการ

                         ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย               

พันธกิจที่ 3.    ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำ  เพื่อให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในชุมชน

                         ดำเนินการสร้างที่กักเก็บน้ำ  จัดหาแหล่งน้ำเพื่อจัดทำประปาน้ำสะอาด  ให้ประชาชน

                         ได้บริโภค  อุปโภค อย่างเพียงพอภายในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย

พันธกิจที่ 4.    ส่งเสริมด้านสาธารณูปโภค ให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและชุมชน

                         สนับสนุนส่งเสริม การติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

                         สาธรณะให้ส่องสว่างครอบคลุม   ทั่วเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย

พันธกิจที่ 5.    ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพในชุมชน “ หนึ่งชุมชน/หนึ่งหมู่บ้าน/หนึ่งอาชีพ.

                        สนับสนุนส่งเสริมอาชีพชุมชน เช่นการทอผ้า  การปลูกไม้ผล  การแปรรูป

                        ผลผลิตทางการเกษตร    ส่งเสริมชุมชนมีงานทำ  มีรายได้อย่างมั่นคง

พันธกิจที่ 6.    ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา และ เทคโนโลยี  ให้เป็นเลิศ

                        สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา

                        ระดับมัธยมศึกษา   ให้เด็กทุกคนได้รับ การศึกษาอย่างทั่วถึง 

                        เทศบาลตำบลน้ำสวย มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่แล้ว เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาการ

                        ทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์   มีความเป็นอยู่   ในสังคมอย่างมีความสุข

                        นอกจากนี้ยังจัดให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย   มีการศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต  จัดบริการ

                        เป็นศูนย์การเรียนรู้   แก่นักเรียน  เยาวชน   ประชาชนทั่วไปให้ห่างไกลยาเสพติด 

พันธกิจที่  7   ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเด็ก  เยาวชน   ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ   ตลอดจนการจัด

                      นันทนาการให้ประชาชนได้ผ่อนคลาย ให้ห่างไกลยาเสพติด

                        ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกประเภทแก่เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ผู้สูงอายุ

                        ส่งเสริมสนับสนุนจัดทำ  ลานกีฬา  มีที่ออกกำลังกายทุกหมู่บ้านทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน

                        ในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวยได้มีสุขภาพดี   ห่างไกลยาเสพติด

 พันธกิจที่ 8.    ส่งเสริมร่วมพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

                        การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ชุมชนมีรายได้

                        ส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรปลอดสารพิษ  การใช้น้ำหมัก EM. การทำปุ๋ยหมัก

                        ชีวภาพ  การทำน้ำส้มครัวไม้ไล่แมลง ฯลฯ

                        สนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่น  จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว

                        เป็นการเสริมรายได้ให้กับชุมชม

พันธกิจที่  9.    ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

                        ส่งเสริมสนับสนุนและปรับปรุงภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย

                         ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ด้านศาสนา 

                         ด้านวัฒนธรรม    และประเพณีท้องถิ่น

                         ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ   ของชาติ  ศาสนา   พระมหากษัตริย์

 พันธกิจที่  10. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมใน

                        การดำเนินการทั่วไปที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

                         ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของประชาชน  เอกชน   หน่วยงานราชการ

                         ยึดหลักธรรมาภิบาล   คือหลักนิติธรรม   หลักคุณธรรม   หลักความโปร่งใส

                         หลักความร่วมมือ  ความรับผิดชอบ   และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน

                         สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย   ทุกคนให้มีขวัญ

                         กำลังใจในการปฏิบัติงาน   จัดสวัสดิการให้บุคลากร  โดยยึดหลักคุณธรรม

                         จริยธรรมและจรรยาบรรของข้าราชการ