เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์  (Vision) เทศบาลตำบลน้ำสวย


" สุขภาพดีทั่วหน้า ใส่ใจมวลประชา สนับสนุนการศึกษาและการกีฬา
ปลอดยาเสพติด อีกทั้งน้ำท่าบริบรูณ์์ ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางดี
มีภูผาล้อมแหล่งท่องเที่ยว เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ
คิดทำใหม่ รับใช้ประชาชน ทุกคนมีส่วนร่วม "


  • สุขภาพดีทั่วหน้า  ใส่ใจมวลประชา    

             ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต   ด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี           

            จัดทำตู้ยาสามัญประจำหมู่บ้านให้ประชาชนไว้ใช้ในยามเจ็บป่วย

  • สนับสนุนการศึกษาและการกีฬา  ปลอดยาเสพติด   

             ยกระดับการศึกษา  มีวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย  มีการค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต

            เป็นศูนย์การเรียนรู้   ข้อมูล  ข่าวสาร  สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย   สนับสนุน

            การกีฬาทุกชนิดเพื่อให้เยาวชนได้เล่นกีฬา  มีลานกีฬาทุกชุมชน  สำหรับประชาชน ผู้สูงอายุ 

            ผู้พิการได้รับ การออกกำลังกาย  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

  •  อีกทั้งน้ำท่าบริบูรณ์  ไฟฟ้าส่องสว่าง ทางดี

            พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างเพียงพอ   ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

           ส่องสว่างทุกหมู่บ้าน  ถนนดี   ประชาชนเดินทางสะดวกรวดเร็ว

  •  มีภูผาล้อมแหล่งท่องเที่ยว  เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ  

             ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ประชาชนมีส่วนร่วม

            ทุกคนมีรายได้  เศรษฐกิจดี

  •   คิดทำใหม่   รับใช้ประชาชน  ทุกคนมีส่วนร่วม

            ส่งเสริมสนับสนุนแปรรูป ผลผลิตทางการเกษตร   จัดทำตลาดนัดทางการเกษตรซื้อขาย 

            ทาง เทคโนโลยี   สะดวกรวดเร็ว   สินค้ามีรหัส  คิวอาร์โค้ดเจ้าของสวน   ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

            โดยมีประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม

พันธกิจ  (Mission) ของเทศบาลตำบลน้ำสวย                           

พันธกิจที่ 1.  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  ให้ชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า

                        สนับสนุนส่งเสริมการจัดหาสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาส   ผู้สูงอายุ   ผู้พิการให้

                        อยู่ในสังคมได้   จัดให้มีศูนย์การเฝ้าระวัง   " ศูนย์พักคอย "  CI :  Community  Isolation 

                        มีสถานที่กักกันตัว   ที่กลับบ้านมาจากต่างจังหวัด  หรือพื้นที่สีแดง   เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ

                        เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  หรือ  โควิด -19   เป็นระยะเวลา  14  วัน   จัดกิจกรรมสนับสนุนการป้องกัน

                        การแพร่ระบาดยาเสพติด     และสนับสนุนการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล  

                        เพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พันธกิจที่ 2.    ส่งเสริมและจัดหาน้ำสะอาดเพื่ออุปโภค-บริโภคในชุมชนอย่างเพียงพอ

                         ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการสร้างที่กัก เก็บ น้ำสะอาดเพื่ออุปโภค บริโภค

                         จัดทำและปรับปรุงฝายกั้นน้ำเพื่อการเกษตร  ให้เพียงพอกับความต้องการ

                         ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย               

พันธกิจที่ 3.    ส่งเสริมสนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ำ  เพื่อให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรในชุมชน

                         ดำเนินการสร้างที่กักเก็บน้ำ  จัดหาแหล่งน้ำเพื่อจัดทำประปาน้ำสะอาด  ให้ประชาชน

                         ได้บริโภค  อุปโภค อย่างเพียงพอภายในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย

พันธกิจที่ 4.    ส่งเสริมด้านสาธารณูปโภค ให้มีไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านและชุมชน

                         สนับสนุนส่งเสริม การติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

                         สาธรณะให้ส่องสว่างครอบคลุม   ทั่วเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย

พันธกิจที่ 5.    ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพในชุมชน “ หนึ่งชุมชน/หนึ่งหมู่บ้าน/หนึ่งอาชีพ.

                        สนับสนุนส่งเสริมอาชีพชุมชน เช่นการทอผ้า  การปลูกไม้ผล  การแปรรูป

                        ผลผลิตทางการเกษตร    ส่งเสริมชุมชนมีงานทำ  มีรายได้อย่างมั่นคง

พันธกิจที่ 6.    ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา และ เทคโนโลยี  ให้เป็นเลิศ

                        สนับสนุนการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาปฐมวัย  ระดับประถมศึกษา

                        ระดับมัธยมศึกษา   ให้เด็กทุกคนได้รับ การศึกษาอย่างทั่วถึง 

                        เทศบาลตำบลน้ำสวย มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อยู่แล้ว เด็กทุกคนได้รับการพัฒนาการ

                        ทางด้านร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์   มีความเป็นอยู่   ในสังคมอย่างมีความสุข

                        นอกจากนี้ยังจัดให้มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย   มีการศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์เน็ต  จัดบริการ

                        เป็นศูนย์การเรียนรู้   แก่นักเรียน  เยาวชน   ประชาชนทั่วไปให้ห่างไกลยาเสพติด 

พันธกิจที่  7   ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเด็ก  เยาวชน   ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุ   ตลอดจนการจัด

                      นันทนาการให้ประชาชนได้ผ่อนคลาย ให้ห่างไกลยาเสพติด

                        ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกประเภทแก่เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ผู้สูงอายุ

                        ส่งเสริมสนับสนุนจัดทำ  ลานกีฬา  มีที่ออกกำลังกายทุกหมู่บ้านทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน

                        ในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวยได้มีสุขภาพดี   ห่างไกลยาเสพติด

 พันธกิจที่ 8.    ส่งเสริมร่วมพัฒนาชุมชนด้านการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

                        การท่องเที่ยวเชิงเกษตร  ชุมชนมีรายได้

                        ส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตรปลอดสารพิษ  การใช้น้ำหมัก EM. การทำปุ๋ยหมัก

                        ชีวภาพ  การทำน้ำส้มครัวไม้ไล่แมลง ฯลฯ

                        สนับสนุนส่งเสริมการจัดทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในท้องถิ่น  จัดกิจกรรมการท่องเที่ยว

                        เป็นการเสริมรายได้ให้กับชุมชม

พันธกิจที่  9.    ให้การสนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

                        ส่งเสริมสนับสนุนและปรับปรุงภูมิทัศน์  สภาพแวดล้อมในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย

                         ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา ด้านศาสนา 

                         ด้านวัฒนธรรม    และประเพณีท้องถิ่น

                         ส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญ   ของชาติ  ศาสนา   พระมหากษัตริย์

 พันธกิจที่  10. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมใน

                        การดำเนินการทั่วไปที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

                         ส่งเสริม  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของประชาชน  เอกชน   หน่วยงานราชการ

                         ยึดหลักธรรมาภิบาล   คือหลักนิติธรรม   หลักคุณธรรม   หลักความโปร่งใส

                         หลักความร่วมมือ  ความรับผิดชอบ   และความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน

                         สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรในสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย   ทุกคนให้มีขวัญ

                         กำลังใจในการปฏิบัติงาน   จัดสวัสดิการให้บุคลากร  โดยยึดหลักคุณธรรม

                         จริยธรรมและจรรยาบรรของข้าราชการ