เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน

          ระบบบริการพื้นฐาน

          การคมนาคมขนส่ง

          การคมนาคมขนส่งในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวยมีได้ทางเดียวคือทางรถยนต์ ซึ่งใช้ถนนทางหลวงจังหวัด   หมายเลข 2249 สายไร่ทาม - สงเปือย และถนนทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2138   สายเลย - นาด้วง ระยะทางจากเทศบาลตำบลน้ำสวยถึงอำเภอเมืองเลย ประมาณ 18 กิโลเมตร โดยมีรถโดยสารประจำทางสาย เลย - บ้านสูบ ผ่านเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย

          - ถนนทางหลวงจังหวัด (เลย-สงเปือย)               1                  สาย

          - ถนน ร.พ.ช. (เพีย-ภูมะแว)                            1                  สาย

          - ถนนโยธาธิการ (เพีย-ห้วยตาด)                     1                  สาย

          - ถนนคอนกรีตในเขตเทศบาล                         66                สาย

          - ถนนลูกรังในเขตเทศบาล                             25               สาย

          - ถนนลูกรังนอกเขต                                       4              สาย

การไฟฟ้า

          เทศบาลตำบลน้ำสวย ได้รับบริการจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนในเขตเทศบาลมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และเทศบาลตำบลน้ำสวยได้ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะเพื่อให้แสงสว่างแก่ราษฎรในชุมชนอย่างทั่วถึง

          การประปา

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย ได้รับบริการน้ำประปาจากระบบประปาหมู่บ้าน