เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

นายกรกต หุมแพง


ปลัดเทศบาลตำบลน้่ำสวย

โทร.083-9351598

นางสาวเสาวลักษณ์  บุญสาร


นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

โทร.061-1430030