เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
ข้อมูลยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลน้ำสวย


   •  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   ให้มีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ

   • ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการกีฬา  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการกีฬา

   ทุกระดับชั้นประชาชนมีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด   ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

  • ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพชุมชนให้มีรายได้อย่างมั่นคง

    ยั่งยืน

  •  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมท่องเที่ยว   สนับสนุนและจัดทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

     ในท้องถิ่นร่วมกับชุมชน   ชุมชนมีอาชีพมีรายได้มั่นคง

  • ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม   ส่งเสริมจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ประชาชนทุกระดับ

    ชั้น   ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดสวยงาม

  •  ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม   ศาสนา   ประเพณีท้องถิ่น   ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวัน

     สำคัญของชาติ   ศาสนา   พระมหากษัตริย์   และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

  •  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ   การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
     โคโรน่า – 2019 จัดให้มีศูนย์เฝ้าระวัง “ ศูนย์พักคอย ” CI.
     (CommunityIsolation)   สนับสนุนการปราบปรามการแพร่ ระบาดของยาเสพติด

  •  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ   งานในหน้าที่  ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

     และงานบริการสาธารณะ  งานบริการให้การสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือชุมชนในเขต  

     เทศบาล