เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
ข้อมูลยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลน้ำสวย


                 •  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   ให้มีชีวิตที่ดีมีคุณภาพ

                 •  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาและการกีฬา  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาและการกีฬา

                    ทุกระดับชั้นประชาชนมีสุขภาพดีปลอดยาเสพติด   ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน

                 •  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ   ส่งเสริมอาชีพชุมชนให้มีรายได้อย่างมั่นคง  ยั่งยืน

                 •  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมท่องเที่ยว   สนับสนุนและจัดทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

                    ในท้องถิ่นร่วมกับชุมชน   ชุมชนมีอาชีพมีรายได้มั่นคง

                 •  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม   ส่งเสริมจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ประชาชนทุกระดับชั้น

                    ปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมในชุมชนให้สะอาดสวยงาม

                 •  ยุทธศาสตร์ด้านวัฒนธรรม   ศาสนา   ประเพณีท้องถิ่น   ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมวันสำคัญ

                    ของชาติ   ศาสนา   พระมหากษัตริย์   และอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น

                 •  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ   การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า – 2019 
                     จัดให้มีศูนย์เฝ้าระวัง   “ ศูนย์พักคอย ”  CI. ( Community  Isolation )                                        

                     สนับสนุนการปราบปรามการแพร่ ระบาดของยาเสพติด

                 •  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ   งานในหน้าที่  ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและงาน

                    บริการสาธารณะ  งานบริการให้การสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือชุมชนในเขตเทศบาล