เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
ตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลน้ำสวย
  ตราสัญลักณ์    สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย

                                     ความหมาย    ภูเขา  หมายถึง ภู าเดิ่น  ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขามีภูเขาล้อมรอบและป่าไม้อุดมสมบูรณ์
                                                      ทุ่งนา  หมายถึง  ความอุดมสมบูรณ์  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร