เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
สภาพทางสังคม

          สภาพทางสังคม

          การศึกษา

          การศึกษาในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย มีโรงเรียนมัธยม จำนวน 1 แห่ง   โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน   3   แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง จำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก