เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

          สภาพทางสังคม

          การศึกษา

          การศึกษาในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย มีโรงเรียนมัธยม จำนวน 1 แห่ง   โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน   3   แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง จำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนและในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดังนี้

          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำสวย

อนุบาลเด็กเล็ก 2-3

ชาย

หญิง

รวม

จำนวน

21

15

36** มีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ 5 คน คือ ครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1 คน ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 คน พนักงานจ้างเหมา 1 คน และภารโรง 1 คน

โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา

ชั้น

จำนวน (คน)

อนุบาล 1-3

44

ประถมศึกษาปีที่ 1

26

ประถมศึกษาปีที่ 2

17

ประถมศึกษาปีที่ 3

17

ประถมศึกษาปีที่ 4

16

ประถมศึกษาปีที่ 5

15

ประถมศึกษาปีที่ 6

9

รวม

144


โรงเรียนบ้านวังแคน

ชั้น

จำนวน (คน)

อนุบาล 1-3

-

ประถมศึกษาปีที่ 1

-

ประถมศึกษาปีที่ 2

3

ประถมศึกษาปีที่ 3

3

ประถมศึกษาปีที่ 4

1

ประถมศึกษาปีที่ 5

1

ประถมศึกษาปีที่ 6

1

รวม

9


โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์

ชั้น

จำนวน (คน)

มัธยมศึกษาปีที่ 1

22

มัธยมศึกษาปีที่ 2

15

มัธยมศึกษาปีที่ 3

28

มัธยมศึกษาปีที่ 4

14

มัธยมศึกษาปีที่ 5

11

มัธยมศึกษาปีที่ 6

31

รวม

121