เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
-ว่างผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนางลภัส  แจ่มใส
นางสาวเจนจิรา  วรรณะ นางสาวสุภาพร  นิกรสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     นางสาวนันทิดา  บุตรเต นางสาวชนิดา  ทาสุคนธ์ นายชัยวิชิต  ทองพราว
ผู้ช่วยงานธุรการ ผู้ช่วยงานนักวิชาการสาธารณสุข
พนักงานขับรถประจำรถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป)นายสุวรรณ  คงเล็ก ...................
นายเด่น  เหล่าผา
พนักงานเก็บขยะ
ผู้ช่วยงานศูนย์บริการฯ
พนักงานกวาดถนน
     นายสนั่น  ขันสุขะ
นายวีระพงษ์  ฝ่ายจำปา
นายศราวุธ  เกษเกษร
พนักงานกวาดถนน
พนักงานกวาดถนน
พนักงานขับรถกู้ชีพ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
นายณัฐกร  สิงห์สุวรรณ
นายณัฐพงษ์  กระวน นายวีระพงษ์  วิไชยวงษ์
พนักงานขับรถกู้ชีพ พนักงานกู้ชีพ (พนักงานจ้างทั่วไป)
พนักงานกู้ชีพ

นางดวงจันทร์  สิงห์สุวรรณ
นางอัญชลี  ปริปุณนัง
นางวิรัต  ทิพราช
พนักงานงานภารโรงตลาดสดเทศบาลฯ
อาสาบริบาลท้องถิ่น
อาสาบริบาลท้องถิ่น

         


นายเอกรินทร์  ยาบุษดี


พนักงานเก็บขยะ