เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสุพัฒน์  ทองจันทร์


ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวจีรพรรณ  ดีบุรี
นางสุนันทา  ออมกลิ่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ครู  คศ.2


นายยุทธนา  บุตรราช
นายยอด  สาลาสุดตา นางนุศรา  มัสสุตรี
พนักงานขับรถยนต์  (พนักงานจ้างประจำ) พนักงานขับรถยนต์  (พนักงานจ้างประจำ
ผู้ดูแลเด็ก   (พนักงานจ้างภารกิจ)


นางสาวเกศรินทร์  สุพรมอินทร์
นางสาวจันทร์สุดา  สอนสุภาพ
นางสาวปานทิพา  พรมลอย
ผู้ดูแลเด็ก   (พนักงานจ้างภารกิจ)
ผู้ช่วยงานธุรการ ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนา  คณะศิริวงค์
นางสมเพศ  ภูกองชนะ
นางเล็ก  ชาภูวงศ์

แม่ครัว
แม่บ้าน