เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสุพัฒน์  ทองจันทร์


ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวจีรพรรณ  ดีบุรี
นางสุนันทา  ออมกลิ่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
ครู  คศ.2

นางนุศรา  มัสสุตรี
นางสาวเกศรินทร์  สุพรมอินทร์
ผู้ดูแลเด็ก   (พนักงานจ้างภารกิจ)
ผู้ดูแลเด็ก   (พนักงานจ้างภารกิจ)นางสาวจันทร์สุดา  สอนสุภาพ
นางสาวปานทิพา  พรมลอย
ผู้ช่วยงานธุรการ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กนางสาวรัตนา  คณะศิริวงค์
นางสมเพศ  ภูกองชนะ
นางเล็ก  ชาภูวงศ์
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
แม่ครัว
แม่บ้าน