เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวอภิญญา  คำไล้
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางเพ็ญวิภา  บุตรวงษ์


นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ครู 


นางนุศรา  มัสสุตรี
นางสาวกิ่งแก้ว ภาคูณ
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ดูแลเด็ก(พนักงานจ้างตามภารกิจ)นางสาวจันทร์สุดา  สอนสุภาพ
นางสาวสุพัตรา  เหล่าผา
ผู้ช่วยงานธุรการ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวรัตนา  คณะศิริวงค์
นางสมเพศ  ภูกองชนะ นางอุ่นจิตร จันทบับภาศรี
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
แม่ครัว แม่บ้าน