เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายอำพล  สีหา


ปลัดเทศบาลตำลน้ำสวย


โทร.081-3804672
นางสาวเมธาพร  ทะวิชัย

หัวหน้าสำนักปลัด

นางปุญชรัสมิ์  สุวรรณเจริญ
นายธงชัย  บุตรเต
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.061-5479562
โทร.084-9523741
นายวิฑูรย์  บุญหนัก
นายสุพัฒน์  ทองจันทร์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.089-7141818
โทร.087-0828251