เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายกรกต หุมแพง


ปลัดเทศบาลตำบลน้ำสวย


โทร.083-9351598
นางสาวเมธาพร  ทะวิชัย

หัวหน้าสำนักปลัด
  โทร.088-3355054  
 

 
  นางจีรวรรณ  เกียรติก้องอำไพ
 
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
  โทร.098-3645586
 

นางนิตยา กรรณลา นายธงชัย  บุตรเต
ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.087-2183657 โทร.084-9523741
-ว่าง-

...........................
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอภิญญา  คำไล้
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.......................... โทร.091-8675253