เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
สภาพทั่วไป


 

ข้อพื้นฐานเทศบาลตำบลน้ำสวย

ที่ตั้ง/อาณาเขต

          เทศบาลตำบลน้ำสวย   ตั้งอยู่บนเนินสลับกับที่ราบระหว่างเชิงเขา ประกอบด้วยหมู่บ้านในเขตเทศบาล 4 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 2 บ้านเพีย หมู่ที่ 3 บ้านนาน้ำมัน   หมู่ที่ 7 บ้านวังแคน และหมู่ที่ 8 บ้านซำพุ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย   มีลำห้วยน้ำลาย ห้วยซำพุ ห้วยทราย   ห้วยร่องลึกไหลและห้วยนาน้ำมันไหลผ่านเขตเทศบาลการคมนาคมเดินทางได้ทางเดียวคือทางรถยนต์ อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 18   กิโลเมตร โดยเดินทางไปตามทางหลวงจังหวัด หมายเลข 2138   สายเลย-นาด้วง แล้วไปแยกซ้ายตามทางหลวงจังหวัด   หมายเลข 2249 สายไร่ทาม - สงเปือย โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวยโดยรอบเทศบาลตำบลนาดินดำ เทศบาลตำบลนาดอกคำ และองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์

ลักษณะที่ตั้ง อาณาเขตติดกับ

          - ทิศเหนือ               จดเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสวย

          - ทิศใต้                    จดเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาดินดำ

          - ทิศตะวันออก           จดเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนาดอกคำ

          - ทิศตะวันตก             จดเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์

          เทศบาลตำบลน้ำสวย   มีเนื้อที่ประมาณ 73 ตารางกิโลเมตร

ด้านการเมือง/การปกครอง

         เขตการปกครอง

1.       เทศบาลตำบลน้ำสวย ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

-          บ้านเพีย หมู่ที่ 2

-          บ้านนาน้ำมัน หมู่ที่ 3

-          บ้านวังแคน หมู่ที่ 7

-          บ้านซำพุ หมู่ที่ 8

6 ชุมชน ประกอบด้วย

-          ชุมชนโนนสวรรค์

-          ชุมชนนามอน

-           ชุมชนน้ำพุพัฒนา

-          ชุมชนน้ำพุเหนือ

-          ชุมชนนาน้ำมัน

-          ชุมชนวังแคน

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร     

    เทศบาลตำบลน้ำสวย   มีครัวเรือน จำนวน 1,200 ครัวเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 3,624คน

    เป็นชาย 1,806 คน เป็นหญิง 1,818 คน