เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
กองช่าง

นายธงชัย  บุตรเต

ผู้อำนวยการกองช่างนายนิคม  วงษ์ลุน
นายณัฐพงษ์  หลวงกอง
นายณัฐพงศ์  สุดสีดา
นายช่างโยธาอาวุโส
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส นายช่างโยธาชำนาญงานนายสุวัตย์  จันทพล นายสราวุธ  พลดาหาร นายวุฒิพงศ์  พันธุ์เมือง
ผู้ช่วยงานไฟฟ้า
ผู้ช่วยงานไฟฟ้า ผู้ช่วยงานโยธา   


นางสาวรัญญา ทองจำปา
นางสาวสุวรรณา  นามคุณ
ผู้ช่วยงานธุรการ
พนักงานทำความสะอาด