เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
กองช่าง

นายธงชัย  บุตรเต

ผู้อำนวยการกองช่าง

-ว่าง-
นายนิคม  วงษ์ลุน
นายณัฐพงษ์  หลวงกอง
.......................
นายช่างโยธาอาวุโส
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส นายช่างโยธาชำนาญงานนายสุวัตย์  จันทพล นายสราวุธ  พลดาหาร นายวีรวัฒน์  พันลูกท้าว
ผู้ช่วยงานไฟฟ้า
ผู้ช่วยงานไฟฟ้า ผู้ช่วยงานโยธา   นางสาว................

นางมารีย์  นามคุณ
ผู้ช่วยงานธุรการ
พนักงานทำความสะอาด