เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
กองคลัง

นางปุญชรัสมิ์  สุวรรณเจริญ

ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนิตยา  มณีโชติ

นางสาวดารากรณ์  สุพรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางอมรา  บุตรราช

นางสาวสุรัสวดี  อุปโคตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานนางพิทยา  สาลาสุดตา

นางพัชลี  ศิลารักษ์
ผู้ช่วยงานธุรการ

ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้นางนริศรา  สุจิมงคล
นางสาวเบญจมาศ  สารศรี
ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยงานพัสดุ