เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
กองคลัง

นางปุญชรัสมิ์  สุวรรณเจริญ

ผู้อำนวยการกองคลังนางนิตยา  มณีโชติ

นางสาวดารากรณ์  สุพรม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการนางอมรา  บุตรราช

นางสาวสุรัสวดี  อุปโคตร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงานนางพิทยา  สาลาสุดตา

นางสาวรินรดี  เลพล
ผู้ช่วยงานธุรการ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฎิบัติงาน

นางพัชลี  ศิลารักษ์ นางนริศรา  สุจิมงคล นางสาวเบญจมาศ  สารศรี
ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยงานจัดเก็บรายได้ ผู้ช่วยงานพัสดุ