เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
สำนักปลัด

นางสาวเมธาพร  ทะวิชัย


หัวหน้าสำนักปลัดนางสาวดวงเดือน  วันทา
นางสาวเนตรชนก  พันลูกท้าว นายวันรบ  ชำนิกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนางนันทนา  หลวงกอง
นายธนศิลป์  จันทร์ปิตุ นายสุทธิพงษ์  จันทร์ปิตุ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นางสาวนัดดาพร  อาจแก้ว
นางสาวสุพัตรา  เจริญเพชร
นางสาววิภา  เกษเกษร
ผู้ช่วยงานธุรการฝ่ายอำนวยการ
ผู้ช่วยงานธุรการงานการเจ้าหน้าที่
ผู้ช่วยงานธุรการงานป้องกันฯ

นายธนวรรธน์  จันสด
นายศราวุธ  เกษเกษร
นายพิชิต  ชุมพล
ประชาสัมพันธ์
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง

นายพงศ์อิศรา  แก้ววงศ์แสน
นายวีระพล  อุดคำเที่ยง นายเอกพงศ์  สีหา
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
ผู้ช่วยงานธุรการงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวรากร  บุตรเต
นางสาวจิดาภา  โตจาก

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนประจำศูนย์เรียนรู้ฯ พนักงานทำความสะอาด