เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวเมธาพร  ทะวิชัย


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 

 นางสาวกาญจนา ศรีบุรินทร์

 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวดวงเดือน  วันทา
นางสาวเนตรชนก  พันลูกท้าว นายวันรบ  ชำนิกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนางนันทนา  หลวงกอง
นายติณห์นกรณ์  จันทร์ปิตุ นายสุทธิพงษ์  จันทร์ปิตุ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายยอด  สาลาสุดตา นายยุทธนา  บุตรราช
นางสาวสุพัตรา  เจริญเพชร
(พนักงานขับรถยนต์)
ลูกจ้างประจำ

(พนักงานขับรถยนต์)
ลูกจ้างประจำ
ผู้ช่วยงานธุรการงานการเจ้าหน้าที่
นางสาวนัดดาพร  อาจแก้ว
นางสาวลักษณ์ธีรา  เกษเกษร
-ว่าง-
ผู้ช่วยงานธุรการฝ่ายอำนวยการ ผู้ช่วยงานธุรการงานป้องกันฯ
พนักงานดับเพลิง
นายพิชิต   ชุมพล
นายศราวุธ  เกษเกษร นายวีระพล  อุดคำเที่ยง
พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
 
นายวรากร  บุตรเต
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวจิดาภา  โตจาก
พนักงานทำความสะอาด