เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
สำนักปลัดเทศบาล

นางสาวเมธาพร  ทะวิชัย


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 

 

 นางจีรวรรณ  เกียรติก้องอำไพ


 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวดวงเดือน  วันทา
นางสาวเนตรชนก  พันลูกท้าว นายวันรบ  ชำนิกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการนางนันทนา  หลวงกอง
นายติณห์นกรณ์  จันทร์ปิตุ นายสุทธิพงษ์  จันทร์ปิตุ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ

นายยอด  สาลาสุดตา นายยุทธนา  บุตรราช
นางสาวสุพัตรา  เจริญเพชร
(พนักงานขับรถยนต์)
ลูกจ้างประจำ

(พนักงานขับรถยนต์)
ลูกจ้างประจำ
ผู้ช่วยงานธุรการงานการเจ้าหน้าที่
นางสาวนัดดาพร  อาจแก้ว
นางสาวลักษณ์ธีรา  เกษเกษร
นายศุภเชษฐ์  ศรีมงคล
ผู้ช่วยงานธุรการสำนักปลัด ผู้ช่วยงานธุรการงานป้องกันฯ
พนักงานดับเพลิง
นายพิชิต   ชุมพล
นายทรงเดช  ผลผดุง
นายวีระพล  อุดคำเที่ยง
พนักงานดับเพลิง พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างทั่วไป)
พนักงานดับเพลิง
 

นายวรากร  บุตรเต นางสาวจิดาภา  โตจาก
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน พนักงานทำความสะอาด