เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th

 
 
สภาเทศบาล
นายศุภชัย  ศรีมงคล
 

ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย
 
นายกิติศักดิ์  โพนสิม
รองประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย
 
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย เขต 1
 
นายคำศรี ทิพราช นายวิษณุ เพียเสนา นายประสมศรี ศิลารักษ์
นายมรกต  ยศสุภาพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย
 
  นายบุญเพ็ง  พิมโคตร นางมลิวรรณ  พรมมาสิทธิ์
  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย
       


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย เขต 2


นายศุภชัย  ศรีมงคล นายกิตติศักดิ์  โพนสิม นายนิวัฒน์  พรมชัย นายวิเชียร  คำแสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวยนายโกวิท  บุญชิต นายนิยม  วรรณศิริ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย