เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
สภาเทศบาล

นายคำศรี  ทิพราช
 

ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย
 

นายวิษณุ  เพียเสนา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย
นายมรกต  ยศสุภาพ นายประสมศรี  ศิลารักษ์ นางมลิวรรณ  พรมมาสิทธิ์ นายบุญเพ็ง  พิมโคตร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย
นายศุภชัย  ศรีมงคล นายกิตติศักดิ์  โพนสิม นายนิวัฒน์  พรมชัย นายวิเชียร  คำแสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย


นายโกวิท  บุญชิด นายนิยม  วรรณศิริ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำสวย