เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


กิจกรรมปฏิญาณตนและพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565


นายโสภณ อริยะสุข นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ร่วมพิธีปฏิญาณตน พิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในความยุติธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ณ ห้องประชุมสภาสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย

2023-05-29
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-08
2023-02-21
2023-01-10
2023-01-09
2023-01-04
2022-12-26