เทศบาลตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย : www.numsuay.go.th
 
 
 


พิธีส่งมอบ - รับมอบงาน โครงการฝายบ้านวังแคนพร้อมระบบส่งน้ำ


        วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10:00 น. นายโสภณ อริยะสุข นายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย มอบหมายให้ นางสุพรรณี    วีระเสรี รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย และนายพงศ์พันธุ์ คงเติม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลน้ำสวย เข้าร่วมพิธีส่งมอบ - รับมอบงาน โครงการฝายบ้านวังแคนพร้อมระบบส่งน้ำ  ประเภทโครงการ  ฝายทดน้ำแบบ Ogee Crest Weir  เพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับทำการเกษตร  และอุุปโภคบริโภคขอราษฎร  ป้องกันและบันเทาความเสียหายจากภัยแล้ง เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล  ในการกระจายความเจริญไปสู่ชนบท  เทศบาลตำบลน้ำสวย  ขอขอบคุณทุกท่าน  โดยเฉพาะหน่วยงาน ฝ่ายก่อสร้างที่ 2  โครงการก่อสร้าง  สำนักงานชลประทานที่ 5 ทีนำความเจริญมาสู่พี่น้อง  ชุมชนของเรา  โดยมีผู้ส่งมอบคือ  ฝายก่่อสร้างที่ 2  โครงการก่อสร้าง  สำนักงานชลประทานที่ 5  ขอขอบคุุณทุุกๆท่านที่มีส่วนร่วมอีกครั้ง ครับ

2021-10-19
2021-10-14
2021-10-01
2021-09-29
2021-09-27
2021-09-21
2021-08-23
2021-08-20
2021-08-17
2021-07-09