วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ
2  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2565
จ้างเหมาทำสติ๊กเกอร์ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ต.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตลาดสดเทศบาลตำบลนำ้สวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ต.ค. 2565
จ้างปรับปรุงดอนเจ้าปู่ (บ้านซำพุ หมู่ที่ 8) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง