วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2566
16  พ.ย. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำสวย ภาคเรียนที่ 2/2566
16  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำสวย ภาคเรียนที่ 2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เดือนตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอนตามหลักสูตรปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง