วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2564
ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบาล ๗/๑ (บ้านเพีย หมู่ที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมฝารางระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลน้ำสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ซอยเทศบาล ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมคันถนนสายภูกกข่า-ซำเตย (บ้านนาน้ำมัน หมู่ที่ ๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงเว็ปไซต์เทศบาลตำบลน้ำสวย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างปรับปรุงทางเดินเท้าบ้านซำพุ หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง