วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 8 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายแต๊ป บ้านเพีย หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยยายแต๊ป บ้านเพีย หมู่ที่ 2
16  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 8 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน 8 เครื่อง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บต 2266 เลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างเหมาทำเอกสารประกอบการอบรม ความรู้เรื่องยาและสมุนไพรบรรเทาปวด(กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ ๘ บ้านซำพุ ตำบลน้ำสวย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29  เม.ย. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชนิดไม่ประจำทาง ขนาด 45 ที่นั่ง โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง