วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (พร้อมค่าขนส่งสินค้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2564
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซำพุ หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำสวย โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเพีย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำสวย โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านเพีย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำสวย โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังแคน หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำสวย โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติก บ้านนาน้ำมัน หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำสวย โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกห้วยนาน้ำมัน หมู่ที่ 3 บ้านนาน้ำมัน ตำบลน้ำสวย โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างขุดลอกห้วยร่องทาม หมู่ที่ 2 บ้านเพีย ตำบลน้ำสวย โดยวิธีคัดเลือก
28  ก.ย. 2564
จ้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยแสนสุข บ้านนาน้ำมัน (หมู่ที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง