วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรลูกรังสายข้างบ้านนายไสว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงลูกรังสายหนองคำผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรลงลูกรังสายห้วยทรายเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2564
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ ตามโคงการปรับปรุงภูมิทัศน์เทศบาลตำบลน้ำสวย ประจำปี พ.ศ. 2565 (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการขยะแบบครบวงจรฯ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง